Tlumočník a jeho práce

Tlumočení je ústní projev, a proto se požadavky na tlumočníka částečně liší od požadavků na práci překladatele.

 Tlumočník musí mít vysoký stupeň znalosti překládaného i cílového jazyka, musí být schopen text přetlumočit tak, aby byl zachován původní smysl slov autora. Má odbornou znalost terminologie v oborech, ve kterých pracuje. Samozřejmostí je profesionální přístup v komunikaci a potřeba dalšího sebevzdělávání. Dodržuje etický kodex tlumočníka a překladatele a vždy odvádí kvalitní práci.

Profesionální tlumočník (podobně jako překladatel ) tlumočí do svého rodného jazyka.

 

Profesionální tlumočník si je vědom toho, že musí být vhodně upraven a oblečen podle druhu práce, pro kterou byl sjednán. Pracuje podle běžných zvyklostí profese a práci vykonává podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Pamatujte, že tlumočník může odmítnout provádět tlumočnické služby v nepřijatelném prostředí či podmínkách nedůstojných pro výkon jeho profese (nebylo-li předem dohodnuto jinak).

 

Služby tlumočníka

Práce tlumočníka je náročná na pohotovost a rychlost. V porovnání s překladatelem má však menší požadavky na přesnost. Tlumočník by neměl tlumočit doslovně, ale měl by se soustředit na jádro myšlenky či sdělení.

Tlumočník považuje všechny informace, které během tlumočení získá, za přísně důvěrné. Pro odvedení kvalitní práce musí zadavatel dodržet podmínky pro práci tlumočníka. Před zadáním zakázky tlumočníkovi se seznamte s jednotlivými druhy tlumočení (konsekutivní tlumočenísimultánní tlumočení) a podle toho zajistěte i podklady pro práci tlumočníka.

Tlumočník by se měl předem seznámit s prostředím a důležitými okolnostmi daného jednání (konference apod.).

Nezapomeňte, že tlumočnické služby jsou předmětem autorského zákona.

 

Jak usnadnit práci tlumočníka

Hovořte krátce a jasně v jednoduchých větách a volným tempem. Vyslovujte zřetelně a to zejména číselné údaje, jména nebo názvy institucí. Předem informujte tlumočníka o odborných termínech, snažte se text nečíst. Nepoužívejte verše a citáty. Vtipy, rčení a ironické poznámky v některých jazycích nejsou vůbec vtipné.

Dejte tlumočníkovi čas, aby stihl vše správně přetlumočit. NEBOUCHEJTE A NEFOUKEJTE do mikrofonu – vše odnesou tlumočníkovy uši. Dejte svému projevu strukturu – předem zmiňte obsah vašeho příspěvku. Dopředu zajistěte, aby měl tlumočník veškeré podklady k vaší přednášce (včetně prezentace, audionahrávek či videonahrávek nebo jakýchkoli jiných podpůrných materiálů, které budete používat).

 

.