Diplomy DELE

Diplomy DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) jsou mezinárodně uznávaným dokladem potvrzujícím úroveň znalosti španělštiny jako cizího jazyka. Jsou jediným osvědčením vydávaným Ministerstvem vzdělávání a vědy Španělského království, které má mezinárodní platnost. Uznávají je soukromé společnosti, obchodní komory a veřejné i soukromé vzdělávací instituce. Jejich užitečnost se týká především odborných a vzdělávacích oblastí.

Ve Španělsku jsou uznávané zaměstnavateli ve všech profesních oborech a podle dosažené úrovně zkoušky zlepší šance uchazeče o pracovní místo. Uděluje je Institut Cervantes jménem španělského ministerstva vzdělání a vědy. Na přípravě vzorových zkoušek a jejich hodnocení spolupracuje Institut Cervantes s Univerzitou v Salamance.

Certifikáty DELE mají v současnosti již šest úrovní:

Diplom DELE A1

(Úroveň středně pokročilí – dle Rady EU A1) dokládá, že ovládáte jazyk natolik, že si dokážete poradit v jednoduchých situacích týkajících se bezprostředního okolí a běžných každodenních témat. 


Diplom DELE A2

Dokládá, že ovládáte jazyk natolik, že dokážete porozumět častým výzazům a jednoduchým větám, které se Vás osobně týkají jako jsou základní osobní údaje, informace o rodině, zaměstnání, nakupování apod

Diplom DELE B1 (dřívě Inicial)

(Úroveň středně pokročilí – dle Rady EU B1) dokládá, že ovládáte jazyk natolik, že dokážete porozumět a odpovídajícím způsobem reagovat v nejobvyklejších situacích všedního života a v základní podobě sdělit svá přání a potřeby.

Diplom DELE B2 (dříve Intermedio)

(Úroveň pokročilí – dle Rady EU B2) dokládá, že ovládáte jazyk natolik, že si dokážete poradit v běžných situacích všedního života za okolností, které nevyžadují zvláštní jazykové znalosti.

Diplom DELE C1

Dokládá, že dokážete porozumět již složitějším a obsáhlejším textům a rozpoznat v nich zahrnuté významy. Dokážete se plynule vyjadřovat a rychle reagovat, aniž by Vám hledání správných výrazů působilo zjevné problémy.

Diplom DELE C2 (dříve Superior)

(Úroveň velmi pokročilí – dle Rady EU C2) dokládá, že ovládáte jazyk natolik, že si dokážete poradit v situacích vyžadujících hlubší osvojení jazyka a znalost kulturních zvyklostí, které jeho prostřednictvím prokazujete.

Průběh zkoušek

Zkoušky DELE se skládají z pěti částí:

  • porozumění čtenému textu
  • písemný projev
  • poslechová cvičení
  • gramatická a slovní zásoba (vyjma zkoušek DELE A1 a A2)
  • ústní část

Hodnocení zkoušek a oznámení výsledků

K získání Diplomu DELE  je třeba získat z každé části zkoušky hodnocení “Apto” (tzn. 70% odpovědí správně).Institut Cervantes sdělí uchazečům výsledky přibližně do tří měsíců od složení zkoušky, jakmile dojde ke schválení hodnotících listin vydaných spolupracující univerzitou. 

Termíny

Zkoušky se pořádají vždy v květnu a v listopadu. Zápis na zkoušky probíhá v sídle Institutu Cervantes. Zkouška se hradí pouze v českých korunách (přepočet na Kč se provádí vždy k 1.1.). Zkoušky se pak pořádají v Institutu Cervantes v Praze, v Brně a na Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicích. 

Poznámka: část textu byla převzata z tiskového materiálu Institutu Cervantes.

.