Státní jazykové zkoušky (SJZ) mají několik úrovní:

Státní jazykové zkoušky (SJZ) mají několik úrovní:

Základní (B2)

Obsah základní SJZ je zaměřen na témata denního života v dané jazykové oblasti a v České republice. Uchazeč má zkouškou prokázat schopnost porozumět mluvenému i písemnému textu a samostatně se ústně i písemně vyjadřovat o daných tématech.Požaduje se znalost 2000 až 2500 lexikálních jednotek.

U obou částí zkoušky se vyžaduje schopnost umět se vyjadřovat v rámci těchto tematických okruhů: Rodina, společenský styk. Bydlení, město (místo), v němž žijeme. Práce a zaměstnání. Volný čas a jeho organizace. Příroda, ekologické problémy. Cestování. Oblékání. Péče o zdraví. Umění, věda a technika, vzdělávání, ČR a země příslušné jazykové oblasti (základní geografické údaje, nejnavštěvovanější místa, svátky a nejznámější zvyky, některé z nejvýznamnějších osobností – zejména kulturního života.)
Cena základní SJZ je 2 800,-Kč.

Všeobecná (C1)

Obsah všeobecné SJZ je zaměřen na témata denního života a na otázky politického, hospodářského a kulturního dění  v dané jazykové oblasti a v České republice.

Uchazeč má zkouškou prokázat hlubší znalosti a větší míru osvojení cizího jazyka. Požaduje se znalost přibližně 4000 lexikálních jednotek.

U obou částí zkoušky se vyžaduje schopnost umět se vyjadřovat v rámci těchto tematických okruhů: Rodina, společenský styk. Bydlení, město (místo), v němž žijeme. Práce a zaměstnání. Volný čas a jeho organizace. Příroda, ekologické problémy. Cestování. Oblékání. Péče o zdraví. Umění, věda a technika. Vzdělávání. ČR a země příslušné jazykové oblasti (základní geografické údaje, nejnavštěvovanější místa, svátky, zvyky a konvence, problémy každodenního života, nejvýznamnější historické etapy a události, hlavní představitelé umění, vědy a techniky (např. nositelé Nobelovy ceny), významné aktuální informace z kulturního a společenského života ČR a zemí příslušného jazyka, vzájemné vztahy ČR s těmito zeměmi.
Cena všeobecné SJZ je 3 300,-Kč.

Speciální (C2)

1.překladatelská – cena speciální překladatelské SJZ je 4 500,-Kč.

2. tlumočnická – cena speciální tlumočnické SJZ je 5 000,-Kč.

Termíny

Základní a všeobecná jazyková zkouška se koná vždy na jaře a na podzim na jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky (např.: SJS Hlavního města Prahy, SJS Brno). Speciální jazyková zkouška se koná vždy na podzim, ne však každý rok. Pořadatelem této zkoušky je pouze SJS Hlavního města Prahy.

Průběh SJZ

Nejprve probíhá zkouška na porozumění čtenému textu (50 – 60 minut). Hned poté přichází na řadu písemné vyjadřování (80 – 90 minut), při němž můžete používat slovník. Porozumění slyšenému textu někdy vyžaduje odpovědi na otázky celou větou. Písemná část je doplněna ještě testem mluvnických a lexikálních struktur ve španělštině.

K ústní zkoušce postupují pouze úspěšní kandidáti. Koná se přibližně 14 dní po realizaci písemné části a trvá u základní SJZ přibližně 15 – 20 min, u všeobecné SJZ přibližně 20 – 25 min. U uchazeče se ověřuje schopnost reagovat na běžné podněty denního života a schopnost plynně hovořit na zadané téma.

Výsledky

U SJZ je možno nezvládnout jeden subtest, musí se to ovšem vyvážit známkou velmi dobře (2) nebo výborně (1) v některé jiné části písemné zkoušky (stačí dosáhnout přibližně 65 % bodů). Výsledná známka odráží hodnocení celé zkoušky.

Poznámka: část textu byla převzata z tiskového materiálu Státní jazykové školy.

 

.